Digitale Algemene ledenvergadering 3 October Vereeniging op 7 mei

Digitale Algemene ledenvergadering 3 October Vereeniging op 7 mei
25
apr. 2021
Het bestuur van de 3 October Vereeniging organiseert op vrijdag 7 mei een digitale Algemene Jaarvergadering, zoals bedoeld in artikel 16 van haar statuten. In verband met de geldende coronarestricties zal de ALV online gehouden worden.

Omdat de vergadering online is, zullen er geen uitgebreide presentaties zijn. Leden kunnen gedurende deze ALV niet het woord voeren. Wel kunnen er van te voren vragen worden ingestuurd. Tijdens de ALV kunnen er ook berichten uitgewisseld worden via een chatfunctie.
Leden van de 3 October Vereeniging hebben op 20 april 2021 een mail ontvangen met daarin meer informatie over hoe zij zich kunnen aanmelden. 

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vergadering d.d. 15 december 2020.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester over de financiële gang van zaken binnen de Vereeniging en het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar.
 6. Het voorstel tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en daarbij de verklaring en het verslag van de accountant en de kascommissie.  
 7. Het verlenen van décharge aan het bestuur voor het door het bestuur in het laatste boekjaar vade Vereeniging gevoerde beleid.
 8. Het voorstel tot verlenen van décharge aan de kascommissie en de benoeming van de  kascommissie voor het komende verenigingsjaar.
 9. Het voorstel tot verlenging met 1 jaar van de licentie aan Stichting 3 Oktoberviering.
 10. Voorstel tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de Vereeniging overeenkomstig gepubliceerd concept.
 11. (Her)benoeming bestuursleden:
  • voordracht tot benoeming van de heer J.L.L. Wisse als bestuurslid van de Vereeniging;
  • voordracht tot herbenoeming van de heer A.G.M. van der Poel als bestuurslid van de Vereeniging; het bestuur heeft het voornemen de heer Van der Poel aan te wijzen als penningmeester;
  • voordracht tot herbenoeming van de heer K.H.N. Schulpen als bestuurslid van de Vereeniging;
  • Indien de vergadering instemt met de (her)benoemingen is het bestuur als volgt samengesteld:
   • Voorzitter: H.L.J. Kamps; vicevoorzitter: J.J.I.M. van der Velden.
   • Secretaris: J.J.I.M. van der Velden; 2e secretaris: M. du Prie.
   • Penningmeester: A.G.M. van der Poel; 2e penningmeester: K.H.N. Schulpen.
   • Praeses Collegii LSV Minerva: mevrouw C.H. Colenbrander.
   • Commissie Herdenking: voorzitter: P.J. de Witt Wijnen; vicevoorzitter: mevrouw J.P. Los.
   • Commissie Evenementen: voorzitter: mevrouw E.J. van Klaveren; vicevoorzitter: A.K. Yesilkagit; lid: mevrouw C.H. Colenbrander.
   • Commissie PR en Ledenwerving & Ledenadministratie: voorzitter: mevrouw J.P.  Los; vicevoorzitter: heer J.L.L. Wisse
   • Commissie Optocht en Taptoe: voorzitter: G.S. Marchena; vicevoorzitter: mevrouw M.S. Klapwijk
   • Commissie Lunapark: voorzitter: M. du Prie; vicevoorzitter: A.G.M. van der Poel.
   • Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: voorzitter: K.H.N. Schulpen; vicevoorzitter: G.S. Marchena.
   • Commissie Protocol: voorzitter: J.J.I.M. van der Velden; vicevoorzitter: K.H.N. Schulpen.
 12. Benoeming, herbenoeming en afscheid commissarissen.
 13. Bekendmaking van het thema van de viering 2021.
 14. Sluiting.