3 October 450 Jaar special

10 mei ledenvergadering

10 mei ledenvergadering
09
apr. 2019
Op vrijdag 10 mei aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van de 3 October Vereeniging. Daarin wordt teruggekeken op de afgelopen viering en worden nieuwe commissarissen en bestuursleden benoemd.Hieronder vind je de officiële uitnodiging.

Het bestuur van de 3 October Vereeniging heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de jaarvergadering van de 3 October Vereeniging zoals bedoeld in artikel 16 van haar statuten.

Deze wordt gehouden op vrijdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening.
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Toelichting op duurzaamheidsbeleid van de Vereeniging
 4. Notulen van de vergadering d.d. 11 mei 2018
 5. Jaarverslag 2018 van de secretaris
 6. Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester over de financiële gang van zaken binnen de Vereeniging en het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar
 7. Het voorstel tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en daarbij de verklaring en het verslag van de accountant en de kascommissie
 8. Het verlenen van décharge aan het bestuur voor het door het bestuur in het laatste boekjaar van de Vereeniging gevoerde beleid.
 9. Het verlenen van décharge aan de kascommissie en de benoeming van de kascommissie voor het komende verenigingsjaar.
 10. Het voorstel tot verlenging met 1 jaar van de licentie aan Stichting 3 Oktoberviering
 11. Het voorstel tot het verlenen van de goedkeuring voor de wijziging van de statuten van de Stichting 3 Oktoberviering conform het concept zoals dat ter inzage heeft gelegen ten kantore van de Vereeniging en gepubliceerd is op de website www.3october.nl
 12. (Her)benoeming bestuursleden
  * voordracht tot herbenoeming van de heer J.J.I.M. van der Velden als bestuurslid van de
  Vereeniging; het bestuur heeft het voornemen de heer Van der Velden aan te wijzen als
  secretaris
  * voordracht tot herbenoeming van mevrouw E.J. van Klaveren als bestuurslid van de Vereeniging
  * voordracht tot herbenoeming van de heer P.J. de Witt Wijnen als bestuurslid van de Vereeniging

  Indien de vergadering instemt met de (her)benoemingen is het bestuur als volgt samengesteld:

  * Voorzitter: H.L.J. Kamps; vicevoorzitter: J.J.I.M. van der Velden.
  * Secretaris: J.J.I.M. van der Velden; 2 e secretaris: M. du Prie.
  * Penningmeester: A.G.M. van der Poel; 2 e penningmeester: K.H.N. Schulpen.
  * Praeses Collegii LSV Minerva: P.J. Ackermans.
  * Commissie Herdenking: voorzitter: P.J. de Witt Wijnen; vicevoorzitter: mevrouw J.P. Los.
  * Commissie Evenementen: voorzitter: mevrouw E.J. van Klaveren; vicevoorzitters:
  G.S. Marchena en P.J. Ackermans.
  * Commissie PR en Ledenwerving & Ledenadministratie: voorzitter: mevrouw J.P. Los;
  vicevoorzitter: M. du Prie.
  * Commissie Optocht en Taptoe: voorzitter: G.S. Marchena; vicevoorzitter: D.H.M. van der Zon.
  * Commissie Lunapark: voorzitter: M. du Prie; vicevoorzitter: A.G.M. van der Poel.
  * Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: voorzitter: K.H.N. Schulpen; vicevoorzitter:
  G.S. Marchena.
  * Commissie Protocol: voorzitter: J.J.I.M. van der Velden; vicevoorzitter: K.H.N. Schulpen.

 13. Benoeming, herbenoeming en afscheid commissarissen.
 14. Bekendmaking van de winnaar van de praalwagenontwerpwedstrijd.
 15. Bekendmaking van het thema van de viering 2019.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.

Vanaf 6 mei a.s. treft u aan op de website 
* De notulen van de ledenvergadering 2018
* Het jaarverslag 2018 van de secretaris
* Het jaarverslag 2018 van de penningmeester
* Een toelichting op de statutenwijziging van de Stichting 3 Oktoberviering