3 October 450 Jaar special

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de 3 October Vereeniging heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de jaarvergadering van de 3 October Vereeniging zoals bedoeld in artikel 16 van haar statuten. Deze wordt gehouden op vrijdag 24 mei 2024 om 20.00 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vergadering d.d. 12 mei 2023.
 4. Jaarverslag 2023 van de secretaris.
 5. Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester over de financiële gang van zaken binnen de Vereeniging en het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar.
 6. Het voorstel tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en daarbij de verklaring en het verslag van de accountant en de kascommissie.
 7. Het verlenen van décharge aan het bestuur voor het door het bestuur in het laatste boekjaar van de Vereeniging gevoerde beleid.
 8. Het voorstel tot verlenen van décharge aan de kascommissie en de benoeming van de  kascommissie voor het komende verenigingsjaar.
 9. Het voorstel tot verlenging met 1 jaar van de licentie aan Stichting 3 Oktoberviering.
 10. Benoeming en herbenoeming bestuursleden:
 • voordracht tot benoeming van mevrouw M. de Kok als bestuurslid van de Vereeniging;
 • voordracht tot benoeming van de heer J.W. Proper als bestuurslid van de Vereeniging;
 • voordracht tot benoeming van mevrouw L.G.H. Ummels als bestuurslid van de Vereeniging;
 • voordracht tot herbenoeming van de heer J.L.L. Wisse als bestuurslid van de Vereeniging; het bestuur heeft het voornemen de heer Wisse aan te wijzen als secretaris;
 • voordracht tot herbenoeming van de heer A.G.M. van der Poel als bestuurslid van de      Vereeniging;
 • voordracht tot herbenoeming van de heer K.H.N. Schulpen als bestuurslid van de Vereeniging.
Indien de vergadering instemt met de (her)benoemingen is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer H.L.J. Kamps; vicevoorzitter: de heer J.L.L. Wisse.
Secretaris: de heer J.L.L. Wisse; 2e secretaris: mevrouw E.J. van Klaveren.
Penningmeester: de heer M. Melzer; 2e penningmeester: de heer M. du Prie.
Praeses Collegii LSV Minerva: de heer R.C.W.D. Nijman.
Bestuurslid namens de Universiteit Leiden: de heer A.K. Yesilkagit.
Commissie Herdenking: voorzitter: de heer A.K. Yesilkagit; vicevoorzitter: mevrouw J.P. Los. Commissie Evenementen: voorzitter: mevrouw E.J. van Klaveren; vicevoorzitters: de heren J.W. Proper en R.C.W.D. Nijman.
Commissie PR en Ledenwerving & Ledenadministratie: voorzitter: mevrouw J.P. Los; vicevoorzitter: vacant.
Commissie Optocht & Taptoe: voorzitter: mevrouw M. de Kok; vicevoorzitter: mevrouw L.G.H. Ummels.
Commissie Lunapark: voorzitter: de heer M. du Prie; vicevoorzitter: de heer E.P. Sanders.
Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: voorzitter: de heer K.H.N. Schulpen; vicevoorzitter: de heer G.S. Marchena.
Commissie Protocol: voorzitter: de heer J.L.L. Wisse; vicevoorzitter: de heer G.S. Marchena.
Commissie Gilde, Geuzen en Gala: voorzitter: de heer E.P. Sanders; vicevoorzitter: de heer M. du Prie.
Commissie Gebouw & Beheer: voorzitter: de heer M. du Prie; vicevoorzitter: mevrouw J.P. Los.
Commissie Jubileum 450 jaar 3 October: voorzitter: de heer J.J.I.M. van der Velden; vicevoorzitters: de heer G.S. Marchena en de heer A.G.M. van der Poel; lid: mevrouw J.P. Los en mevrouw L.G.H. Ummels.
 1. Bekendmaking van benoemde, herbenoemde en vertrekkende commissarissen.
 2. Bekendmaking van het thema van de Grote Optocht 2024.
 3. Jubileum 450 jaar 3 October.
 4. Benoeming erelid.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.